KÉRDÉSE VAN? congress@eqcongress.hu +36 1 311 6687 |

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, melyben az Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda Kft. – a továbbiakban: EQ - tájékoztatja a Rendezvényre jelentkezőket (továbbiakban: Résztvevő) a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről.

A Regisztrációs felületen AZ ÁSZF-t ”MEGISMERTEM, MEGÉRTETTEM ÉS ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL A RÉSZTVEVŐ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADJA.

Az EQ és a Résztvevő közötti szerződés

 1. Az EQ és a Résztvevő között a szerződés a Résztvevő általi önkéntes regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. Az on-line regisztráció elküldésével az ily módon létrejött írásbeli szerződés lényeges feltételeiről visszaigazolást küld, a résztvevő által megadott email címre.
  A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor.
  Regisztrációkor kizárólag azokat az adatokat kérjük résztvevőinktől, amelyek feltétlenül szükségesek a nyilvántartáshoz. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek elengedhetetlenül szükségesek a rendezvény lebonyolítása szempontjából a közreműködő partnereink és a szakmai szervező bizottság számára. Adatainak kezelésekor a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályoknak (2011. évi CXII. törvény) megfelelően járunk el.
 2. Az EQ és a Résztvevő között létrejött szerződésben a Résztvevő által megjelölt rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja az EQ a Résztvevő részére, a Résztvevő ezért a rendezvény honlapján, közvetlen e-mailben, vagy a rendezvény helyszínén meghirdetett ellenértéket fizet az EQ részére.
 3. Az EQ által az egyes rendezvények tekintetében nyújtott szolgáltatások tartalmát az egyes rendezvények honlapján található információk tartalmazzák, amely szolgáltatásokból a Résztvevő az alkalmazáson keresztül, önkéntesen választhatja ki az általa igényelteket. A rendezvény honlapja tartalmazza az adott rendezvény szolgáltatásaira szóló lemondási feltételeket is, kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassa el.
  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alkalmazáson megrendelt szolgáltatások, annak ellenértéke, és a rendezvény honlapján található lényeges feltételek (pl. lemondási feltételek), továbbá a Résztvevő általi megrendelés és annak visszaigazolása jelen ÁSZF részét, így az elektronikus szerződés részét képezik.
  A lemondási feltételek eltérhetnek az általánosan megszokott gyakorlattól.
 4. EQ szolgáltatásainak nyújtásához alvállalkozókat vesz igénybe. Szolgáltatásai közvetített szolgáltatást tartalmazhatnak. A közvetített szolgáltatások a végszámlán kerülnek feltüntetésre.
 5. A szolgáltatási csomagon bejelöltek alapján a fizetés teljesíthető. A fizetés teljesítéséről az EQ a Résztvevő részére számlát állít ki, mely szigorú számozású számviteli bizonylatnak minősül. A résztvevő számlája a rendezvényen kerül átadásra, amennyiben a résztvevő másképp nem rendelkezik. A számla minden esetben tartalmazza a közvetített szolgáltatások mértékét.
  A fizetés történhet Interneten keresztül, az K&H Bank hivatalos, saját üzemeltetésű online rendszerében. A K&H Bank Zrt. biztosítja a kártya elfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor (kivéve AMEX kártyák) Önt átirányítjuk a K&H Bank virtuális fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem az EQ regisztrációs felületén. Az EQ az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
  Amennyiben az adott kártya nem alkalmas online fizetésre az ún. mail orderrel való fizetés nem lehetséges.
  Banki átutalás, esetleg a rendezvény helyszínén személyes fizetés is lehetséges készpénzzel vagy bankkártyával.
 6. A Résztvevő szerződéstől való elállásra, a szerződés felmondására a konkrét rendezvény honlapján szereplő lemondási feltételek szerint jogosult.
 7. Az EQ és a Résztvevő között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (a rendezvény vége). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban (email és annak visszaigazolása) bármikor módosíthatják.
 8. Az EQ a szakmai szervezők megbízása alapján, a rendezvény és a szakma népszerűsítése érdekében a rendezvényen kép-és hangfelvételt készíthet vagy készíttethet, alvállalkozókkal és ezt elektronikus úton nyilvánosan elérhetővé teheti. Az ÁSZF elfogadásával a résztvevő hozzájárul a személyiségi jogait nem sértő kép -és hangfelvétel készítéséhez és kizárólag a konferencia népszerűsítése, ismertetése céljából történő nyilvánossá tételéhez. Amennyiben a résztvevő nem szeretné, hogy róla képek készüljenek a rendezvény során, ezt a regisztrációja során jelölheti. Az EQ igyekszik az ilyen kéréseket figyelembe venni, ezért az ilyen résztvevőket eltérő színű névkitűzővel különböztetheti meg.
  Mindezen intézkedések ellenére is elképzelhető, hogy felvétel kerül nyilvánosságra, ilyen esetben a szervezők számára küldött e-mailben a kívánt képet az EQ haladéktalanul eltávolítja.
 9. Az EQ akkor mondhatja fel a szerződést, ha Résztvevő a szerződésben foglalt kötelezettségeit felszólítás és póthatáridő tűzése ellenére sem teljesíti, vagy a szerződés lényeges feltételét egyéb módon súlyosan megszegi.
 10. Hibás teljesítésre egyebekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében foglalt rendelkezések irányadóak (különös tekintettel arra, hogy az EQ elsősorban kijavításra köteles, illetve a Résztvevő köteles a hibát azonnal a rendezvény helyszínén bejelenteni az EQ számára).
  Az EQ csak a számára felróható okokból bekövetkezett és bizonyított károkért vállal felelősséget, amely kártérítés maximális mértéke az adott rendezvény meghirdetett résztvevőre vonatkozó részvételi díj.
 11. A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF az irányadó. Magatartási Kódexnek az EQ nem vetette magát alá. Amennyiben Résztvevő és az EQ között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, Résztvevő a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását. Az EQ tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Békéltető Testületi eljárásban együttműködik a hatósággal, amelynek döntését ajánlásnak fogadja el.
  Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99
  Telefonszám: +36 1 488 2131
  Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak Résztvevő rendelkezésére:
  Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
  Telefonszám: +36-1 450-2598
  E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

  Bíróságon kívüli online panaszrendezés
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. A jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát az EQ fenntartja. A változást az EQ honlapján teszi közzé.
  Jogvita esetén a Pp. általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.

Budapest, 2018.

Expert-Quality Kft
székhelye: 1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.
adószáma: 10880683-2-41
cgj száma: 01-09-267572
Telefonszám: +36 1 311-6687
email: congress@eqcongress.hu
honlap: http://www.eqcongress.hu

Kapcsolat

Copyright © Expert Quality, Designed by Ferencz Mihály Design Studio
Assembled in Budapest, Hungary